loader image

Werkwijze

Om een kind aan te kunnen aanmelden bij Praktijk Van Veelen is er een verwijzing van de huisarts of specialist (bijv kinderarts of Jeugdarts GGD) nodig. Ook met een beschikking van de gemeente kan worden aangemeld. Hierover is dan al contact geweest met ouders door een jeugd- en gezinscoach of (gezins-)voogd.

Ouders vullen het aanmeldformulier volledig in. Indien beide ouders gezag hebben over hun kind moeten vader én moeder akkoord gaan door de betreffende optie in het formulier aan te vinken.

Zodra het geaccordeerde aanmeldformulier samen met de verwijsbrief is ontvangen wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Ouders worden gebeld zodra een intakeafspraak kan worden ingepland.

Ouders komen voor een eerste gesprek doorgaans samen met hun kind naar de praktijk. Bij jonge kinderen kunnen ouders eerst alleen komen en kan het kind later gesproken worden. Jongeren hebben vanaf 16 jaar wettelijk het recht om zelfstandig hulp te vragen.

Na aanmelding door ouders vindt in een eerste gesprek een inventarisatie plaats van de vragen en problemen met betrekking tot het kind en/of het gezin. Er wordt stil gestaan bij het ontstaan en verloop van de klachten maar ook bij de krachten van kind en ouders. Aan het eind van het gesprek zal een behandelingsvoorstel gedaan worden en een behandelovereenkomst worden opgesteld.

Het inwinnen van extra informatie bij derden, bijvoorbeeld de school, (huis)arts of andere hulpverleners kan nuttig zijn om de problematiek beter in kaart te brengen. Uiteraard gebeurt dit alleen nadat ouders (en kind) hiervoor toestemming geven.

Indien nodig kan er verder onderzoek verricht worden. Gedacht kan hierbij worden aan bijv. een intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of diagnostisch onderzoek naar A(D)HD, angst,

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken afhankelijk van de gestelde doelen.

Iedere afspraak duurt 45 minuten. De afspraken worden veelal wekelijks of tweewekelijks gemaakt.

Bij Praktijk Van Veelen kan hulp aan kinderen en jongeren onder de 16 jaar alleen geboden worden wanneer beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming geven. Ouders worden vaak nauw bij de behandeling betrokken. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissingen nemen mbt hun psychologische behandeling. Hun ouders worden bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat.

Is besloten om nader onderzoek (diagnostiek) te doen, dan kan overgegaan worden tot een van de volgende onderzoeken of een combinatie ervan:

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn als er twijfels bestaan over de intellectuele mogelijkheden van het kind. Sommige kinderen kunnen het tempo op school niet bijhouden. Voor andere kinderen lijkt alles op school veel te gemakkelijk. Een intelligentieonderzoek kan dan meer inzicht geven in de algehele cognitieve mogelijkheden, maar ook de verschillende sterke en minder sterke (intellectuele) capaciteiten van het kind verduidelijken.

Persoonlijkheidsonderzoek / sociaal emotioneel onderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar gedragsproblemen, sociale en/of emotionele problemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voordoen. De oorzaken kunnen bij het kind zelf liggen (door aanleg, erfelijke factoren en dergelijke). Maar kunnen ook veroorzaakt worden door factoren die in het gezin liggen (gescheiden ouders, de plaats van het kind in het gezin), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, het onderwijssysteem).

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd als verdiepingsonderzoek bij een leer- en/of gedragsstoornis. Soms is dit nodig om bepaalde onderzoeksresultaten beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld bij de opbouw van het intelligentieprofiel van een kind, bij het vermoeden van bijvoorbeeld AD(H)D. Het onderzoek omvat verschillende testen die een beroep doen op relevante hersenfuncties. Bij AD(H)D wordt dan bijvoorbeeld specifieker gekeken naar het concentratievermogen en de aandacht.

Na het onderzoek worden de resultaten uitgebreid met ouders en, indien gewenst, met het kind besproken en wordt advies gegeven. Een eventuele behandeling kan meestal binnen de praktijk plaatsvinden of er wordt doorverwezen naar derden. De school en andere betrokkenen kunnen (in overleg met ouders) ook worden geïnformeerd en advies krijgen hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende, effectief gebleken, behandelmethoden. Vaak worden binnen een totale behandeling verschillende behandelvormen geïntegreerd.

Praktijk Van Veelen werkt veel met:
○  EMDR
○  Cognitieve gedragstherapie
○  Oplossingsgerichte therapie
○  Speltherapie